Prospect Delete

Are you sure you want to delete "Isadora Ramos Tozoni Reis" ?