Prospect Delete

Are you sure you want to delete "Tsuyoshi Kaneko" ?