Prospect Delete

Are you sure you want to delete "James Katsaros" ?